Skip to main content

Privacy Verklaring Gavoma


Gavoma respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gavoma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Grondslag en doel verwerking persoonsgegevens

Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverlening aan jou te waarborgen, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het factureren van onze diensten en de afhandeling van jouw betaling
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen
  • Vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte
  • Ter verhoging van de veiligheid

Minderjarigen

Gavoma heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens van websitebezoek en cookies

De website Gavoma gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er dus voor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Gavoma maakt gebruik van een Google Analytics cookies, echter worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gavoma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van jouw relatie met ons: ben je klant of ben je klant geweest.

Bewaartermijn Klanten:

(Persoons)gegevens: Geslacht, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres. Bewaartermijn: Minimaal zo lang je klant bent. Reden: Levering en facturering van onze diensten
(Persoons)gegevens: Betaalwijze en bankrekeningnummer. Bewaartermijn: Minimaal zo lang je klant bent. Reden: Verwerking van betalingen
(Persoons)gegevens: IP-adres. Bewaartermijn: Minimaal zo lang je klant bent. Reden: Verhoging van de veiligheid
(Persoons)gegevens: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bewaartermijn: Zo lang je klant bent of zo lang je dat wilt. Reden: Onze dienstverlening aan jou

Bewaartermijn Klant geweest:

(Persoons)gegevens: Geslacht, voornaam, achternaam, adres. Bewaartermijn: 7 jaar. Reden: Fiscale bewaarplicht
(Persoons)gegevens: E-mailadres, betaalwijze, bankrekeningnummer, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar of eerder indien je er om verzoekt. Reden: Eventuele continuering van de dienstverlening.

Verstrekking van gegevens aan derden

Gavoma verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gavoma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en correctie van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gavoma zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gavoma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gavoma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 

naar boven